Osebna asistenca

Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega tako v domačem okolju kakor tudi izven, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Komu je namenjena osebna aistenca?

Osebna asistenca je zagotovljena vsakemu, ne glede na njegov dohodek in premoženje, v kolikor izpolnjuje naslednje pogoje:

 • če zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno
  osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
 • če je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima
  stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • če je stara od 18 do 65 let,
 • če živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne
  institucionalne oskrbe in
 • če potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.
Osebni asistent zavod lepa si

Glede na potrebe je oseba lahko upravičena do enega ali več osebnih asistentov. V kolikor upravičena oseba uveljavlja osebno asistenco pred dopolnjenim 65. letom starosti, je do nje upravičena tudi po
tem, ko dopolni to starost. Gluha, slepa ali gluhoslepa oseba, ki potrebuje samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, hkrati pa ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje in če tudi ne potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko, lahko pridobi osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec.

Oseba lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kam vložiti vlogo za osebno asistenco?

O pravici do osebne asistence odloča center za socialno delo. Posameznik lahko vlogo odda na Centru za socialno delo (glede na stalno prebivališče), ki bo vlogo poslala koordinatorju invalidskega varstva,
ki je krajevno pristojen za njeno območje. Po prejeti vlogi koordinator invalidskega varstva pregleda vlogo. V kolikor ta ni popolna, pošlje vlagatelju poziv za dopolnitev vloge. Nato center za socialno
delo imenuje komisijo. Komisija je sestavljena iz dveh izvedencev, ali dveh predstavnikov socialnega varstva ali enega predstavnika socialnega varstva in enega predstavnika uporabnikov. Sestavo
predstavnikov izvedencev lahko oseba izbere sama. Izvedenca komisije obiščeta osebo na domu, s katerim opravita razgovor glede potrebnih storitev osebne asistence, nato pa izdelata mnenje o
številu ur in vsebini osebne asistence ter mnenje posredujeta pristojnemu centru za socialno delo. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence, s katero
oseba pridobi pravico do osebne asistence.

Kdo izvaja osebno asistenco?

Osebno asistenco izvajajo zavodi (med drugimi tudi naš Zavod LEPA SI), dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije ter samostojni podjetniki. Lista izvajalcev je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialno varnost in enake možnosti. Na podlagi liste izvajalcev si mora oseba samostojno najti izvajalca, ki mu bo nudila osebno asistenco.
Skupaj z izvajalcem izdelata izvedbeni načrt. Načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih oseba potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence. V njem so
zapisane vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, koliko osebnih asistentov bo nalogo opravljalo, kdaj se bo izvajala osebna asistenca pri osebi ter pravice in obveznosti osebe, osebnih asistentov in
izvajalca. Podpisan izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo. Vsaj enkrat letno ali po potrebi koordinator preverja izvajanje osebne asistence pri
osebi doma in pri izbranem izvajalcu.

Kako lahko pomaga osebni asistent?

Osebni asistent lahko osebi pomaga pri:

storitvah, namenjenih osebni pomoči osebe:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju,
 • pomoč pri kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri hranjenju in pitju,
 • pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj,
 • pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in
 • pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe,
 • obvezna prisotnost pri osebi v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran, je pa njegova prisotnost nujna,
 • pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobila oseba sama in jih tudi opravljala, če ne bi potrebovala osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva posebnih znanj,

storitvah, namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju,
 • pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil itd.),
 • pomoč pri oskrbi in negi otroka osebe/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih,
 • pomoč pri urejanju osebne dokumentacije,
 • pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov,
 • pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe,

spremstvo:

 • vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru,
 • vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz),
 • pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti,
 • pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih,
 • druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer oseba pri spremstvu potrebuje pomoč,

pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:

 • namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev,
 • pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa,
 • pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,

pomoč pri komunikaciji:

 • pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru osebe),
 • pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo osebe,
 • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo osebe,
 • tolmačenje in prenos informacij osebi na podlagi slikovnega materiala.

Osebna asistenca v Zavodu LEPA SI

Pred vključitvijo posameznika v program osebne asistence se opravi pogovor z uporabnikom in svojci oz. skrbniki, na katerem se natančneje dogovorimo kakšno vrsto pomoči posameznik potrebuje ter kje in koliko časa tedensko se bo izvajala. Nato skupaj poiščemo primernega osebnega asistenta, pri razgovorih aktivno sodeluje uporabnik oz. njegov skrbnik. Sledi priprava izvedbenega načrta ter podpis dogovora o izvajanju osebne asistence, v katerem so navedena osnovna pravila izvajanja.

Uporabniki in svojci imajo možnost in pravico sodelovati tudi pri evalviranju programa, torej pri oceni izvajanja programa.

V zavodu pripravimo tudi izobraževanja za uporabnike in osebne asistente, ki so za vse po zakonu obvezna in brezplačna.

Naše glavno vodilo je oseben pristop, individualno iskanje rešitev ter kvalitetno izvajanje osebne asistence.

Kaj omogoča osebna asistenca?

OSEBNA POMOČ:

pomoč pri oblačenju, higieni, nameščanju, jemanju zdravil, …

GOSPODINJSTVO:

pomoč pri pospravljanju, kuhanju, urejanju dokumentacije, nakupovanju, …

SPREMSTVO:

vožnja avtomobila, obisk zdravnika, prireditev, zdravilišč, …

POMOČ NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU TER KOMUNIKACIJI